Algemene voorwaarden Functional Fitness & Personal Training Paintsil

 

Met het ondertekenen van dit aanmeldformulier gaat u akkoord met de volgende verplichtingen en voorwaarden:

 

1. Opzeggen van het lidmaatschap dient vier weken vooraf te geschieden via het versturen van een mailtje naar info@ptpaintsil.nl of via een 

    opzegformulier verkrijgbaar bij de balie van Functional Fitness & Personal Training Paintsil. De opzegtermijn van vier weken start op de eerste  

    dag van de eerst volgende incasso (vierwekelijkse periode). Bij opzegging wordt er dus altijd minimaal nog één keer geïncasseerd. Het kan 

    voorkomen dat u nog zes weken kunt sporten na opzegging van het abonnement als u midden in een vierwekelijkse periode opzegt. Zonder  

    schriftelijke afmelding kan het lidmaatschap niet beëindigd worden. Mondelinge of telefonische afmeldingen worden niet in behandeling 

    genomen. 

 

2. De afgesloten jaarpakketten hebben een vast karakter. Het is niet mogelijk om in deze periode te veranderen van pakket. Verandering is wel   

    mogelijk bij maandpakketten. U heeft uiteraard wel de mogelijkheid uw één keer per week jaarpakket te veranderen naar twee keer of vaker 

    jaarpakket.

 

3. Niet nakomen van de eerste betaling via automatische incasso betekent dat er een herinnering wordt gestuurd met een verhoging. Deze 

    verhoging wordt in rekening gebracht voor administratiekosten en de kosten die een bank rekent voor het niet af kunnen schrijven van het  

    bedrag. De extra kosten voor administratie bedragen € 5,- per herinnering. Niet nakomen van de eerste herinnering binnen 7 dagen betekent 

    dat er opnieuw een herinnering wordt gestuurd met een verhoging. De te betalen verhoging voor de tweede herinnering is eveneens €5,-.

    Niet nakomen van de tweede herinnering betekent dat er rechtsmaatregelen worden genomen. De kosten voor deze stappen zijn voor de  

    wanbetalende partij die zijn betalingsverplichtingen niet is nagekomen. Vervolgens wordt de toegang tot Functional Fitness & Personal Training 

    Paintsil ontzegd.

 

 4. Als lid bent u zelf verantwoordelijk uw persoonlijke (NAW) gegevens, bekend bij Functional Fitness & Personal Training Paintsil, up to date te 

     houden zodat correspondentie vanuit Functional Fitness & Personal Training Paintsil mogelijk is. 

 

5. Functional Fitness & Personal Training Paintsil behoudt zich het recht voor, de pakketkosten eenmaal per jaar te verhogen (dit geldt ook voor 

    jaarcontracten). Verhoging van de pakketkosten zullen minimaal vier weken voor het ingaan worden aangekondigd d.m.v. publicatie via mail 

    en/of post en/of aankondiging in het sportcentrum.

 

6. Bij langdurige ziekte of bij een blessure is het mogelijk om in overleg voor een tijdelijke stopperiode in aanmerking te komen. Dit is mogelijk 

    door middel van een mail te sturen naar info@ptpaintsil.nl, telefonische of via het invullen van een blokkeringsformulier, verkrijgbaar aan de 

    balie. Hierbij geldt een maximum van 8 weken. Na deze 8 weken wordt automatisch uw pakket weer geactiveerd. Heeft u een jaarcontract, dan 

    wordt het aantal weken dat uw jaarcontract stopgezet is aan het einde van de looptijd toegevoegd. Dit geld niet bij maandcontracten.

 

7. Activiteiten die vallen op dagen dat Functional Fitness & Personal Training Paintsil gesloten is komen te vervallen. Deze betreffende dagen 

    worden vooraf aangekondigd via een nieuwsbrief en/of op de internetsite, of zijn te zien in het reserveringssysteem. Tijdens de 

    vakantieperiode verlopen de lessen volgens een aangepast rooster. Voor deze periode geldt het reguliere abonnementstarief.


8. Personal training: Wanneer de cliënt verhindert is, dient dit 24 uur voor aanvang van de personal trainingssessie gemeld te worden bij de 

    personal trainer. Bij het uitblijven van deze melding of te laat afmelden vervalt het recht op deze personal trainingssessie en zal de betaling van 

    deze training voldaan moeten worden.

9. personal training: Wanneer de personal trainingssessie door afwezigheid van de cliënt niet op het afgesproken tijdstip kan starten zonder dat 

    dit van tevoren is aangegeven, zal de personal trainingssessie duren tot 60 minuten na oorspronkelijke aanvang van de afspraak.

 

10. Functional Fitness & Personal Training Paintsil geeft u de mogelijkheid kostbaarheden op te bergen in kluisjes in de kleedkamer. Personal 

      Training Paintsil is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal, schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan 

      goederen van deelnemers. Sporttassen of andere bagage mogen niet worden meegenomen in de trainingszalen.

 

11. Roken en alcohol drinken binnen Functional Fitness & Personal Training Paintsil is niet toegestaan.


12. Het gebruik van consumpties binnen Functional Fitness & Personal Training Paintsil is alleen toegestaan in een afsluitbare bidon/fles. Zelf 

      meegebrachte dranken zijn toegestaan. In de trainingszalen zijn etenswaren niet toegestaan.


13. Aanwijzingen van de trainers dienen ten alle tijden te worden opgevolgd. Voor eventuele blessures die ontstaan door onoordeelkundig 

      gebruik van de attributen en apparaten bent u zelf verantwoordelijk. Tevens is Functional Fitness & Personal Training Paintsil niet 

      aansprakelijk voor eventuele ongevallen van deelnemers. Vraag bij twijfel altijd informatie aan onze gediplomeerde personal trainers.


14. Binnenschoenen en sportkleding (mouwloze hemdjes bij mannen zijn niet toegestaan) is verplicht evenals een handdoek gebruiken (eventueel 

      te huur bij de balie) tijdens het trainen i.v.m. hygiëne. 


15. Zoals u wellicht hebt opgemerkt, vragen wij u om uw persoonsgegevens te verstrekken. Wij verzamelen deze gegevens uitsluitend uit 

      veiligheidsoverwegingen en voor het opstellen van een voor u verantwoord en passend begeleidingsadvies. Functional Fitness & Personal 

      Training Paintsil zal uw persoonsgegevens zorgvuldig verwerken en niet aan derden verstrekken. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming, 

      middels uw handtekening op het registratieformulier, zal Functional Fitness & Personal Training Paintsil uw persoonsgegevens niet 

      verwerken. Na uitschrijving zullen wij uw persoonsgegevens niet bewaren of opslaan maar uit ons bestand wissen. 


16. Wij verzoeken onze leden om mobiele telefoons uit te zetten en niet mee te nemen in de trainingszalen. Wij gunnen iedereen de mogelijkheid 

      om rustig en ontspannen te werken aan de gezondheid.


17. Op onze voorwaarden is het Nederlands Recht van toepassing.

PRIVACYVERKLARING
Functional Fitness & Personal Training Paintsil

Dit is een privacyverklaring van Functional Fitness & Personal Training Paintsil gevestigd te Velp en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 54405254. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 WIJ VERWERKEN (MOGELIJK) DE VOLGENDE PERSOONSGEGEVENS VAN U INDIEN U:

(a) www.fitgymvelp.nl bezoekt
(b) zich inschrijft voor een product of dienst
(c) lid wordt van ons centrum
(d) zich aanmeldt voor de nieuwsbrieven
(e) contact met ons opneemt d.m.v. e-mail en/of telefoon en overige contactmomenten
(f) Reageert op een advertentie die wij hebben geplaatst op Facebook, Instagram of andere communicatieve middelen.

1.2 WIJ VERZAMELEN DAARBIJ (MOGELIJK)DE VOLGENDE (PERSOONS)GEGEVENS:

(a) naam, adres, e-mailadres, geboortedatum, telefoonnr., leeftijd, geslacht, IBAN, beroep 
(b) Lidmaatschapsnummer en/of klantnummer
(c) Gemaakte afspraken 
(d) Eventuele (gezondheid) meldingen die door het lid zelf worden doorgegeven
(e) Eventuele voortgangsgegevens (prestatie monitoring/metingen)
(f) deelname en aanwezigheidsregistratie

1.3 WIJ KUNNEN DEZE GEGEVENS GEBRUIKEN OM (HET DOEL):

(a) het lidmaatschap te effectueren en/of de inschrijving voor een evenement en/of activiteit te effectueren en/of een betaling te effectueren (facturatie en/of incasso)
(b) doorgegeven wijzigingen in het lidmaatschap of de inschrijving te wijzigen
(c) contact met u op te nemen of te onderhouden 
(d) onze nieuwsbrieven te versturen
(e) onze website en/of social media kanalen te optimaliseren
(f) onze dienstverlening te verbeteren
(h) uw voortgang te monitoren 

 

2. INFORMATIE, WIJZIGING, CORRECTIE, WISSING, OVERDRACHT EN BEZWAAR

2.1 U kunt contact opnemen met ons via info@ptpaintsil.nl of op telefoonnummer 026 8484213

(a) meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken;
(b) vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
(c) inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken;
(d) correctie, beperking, wissing of overdracht van uw gegevens;
(e) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door Functional Fitness & Personal Training Paintsil

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1 Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.

4. DERDEN

4.1 WIJ VERSTREKKEN UW GEGEVENS AAN DE VOLGENDE DERDEN:

(a) Control Plus B.V. voor de ledenadministratie en lesregistratie, uitsluitend in het geval van het lidmaatschap
(b) My Wellnesscloud Technogym voor het bijhouden van uw vooruitgang. U heeft hier inzage in via een app
(f) ING uitsluitend in het geval van incasso van contributie

4.2 GEBRUIK VAN FOTO EN VIDEO/FILM

Wij kunnen foto’s en video/film van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten op onze accommodatie of onze activiteiten op een externe locatie publiceren op onze website evenals onze social mediakanalen, tenzij u daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar aan geeft (zie onder 2). Voor dat wij foto’s /film beelden maken zullen wij eerst om toestemming vragen aan de aanwezige deelnemers.

5. BEWAREN VAN UW GEGEVENS

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht.

6. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

6.1 Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te blijven raadplegen.

 

Dit privacy statement is opgesteld d.d. 12 december 2019